Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen. Het wettelijke herroepingsrecht is niet beschikbaar voor commerciële wederverkopers.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (D. & P. Schappert GmbH, Industriestrasse 25, 41564 Kaarst, info@grobi.tv, Telefoon: +492131769412, Fax: +492131769411) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt een duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://www.grobi.tv/rueckgabe. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We zullen de goederen ophalen. Binnen Duitsland nemen wij de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening. Buiten Duitsland moet u de helft van de retourkosten zelf dragen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Er bestaat geen herroepingsrecht voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Zij kan voortijdig vervallen bij overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd, alsmede bij overeenkomsten voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde en niet-verzegelde verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor uitzonderlijk gebruik van het artikel, bijvoorbeeld hoge looptijd voor projectoren, die langer is dan de tijd voor een demonstratie in de winkel.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

- Naar D. & P. Schappert GmbH, Industriestrasse 25, 41564 Kaarst, info@grobi.tv, Fax: +492131769411

- Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Annuleringsbeleid gratis gemaakt met Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Laatst bekeken